ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
12,253
ปีที่แล้ว
15,667
ทั้งหมด
43,688
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่2  ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
31 กรกฎาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) ต้องชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะ ปี 2563)
***ชำระภาษี ภายใน สิงหาคม 2563 เท่านั้น 

หากเกินกำหนด  ต้องเสีย "เบี้ยปรับ"
- ร้อยละ 10 กรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
- ร้อยละ 20 ชำระภายในเวลาที่กำหนดตามหนังสือแจ้งเตือน
- ร้อยละ 40 กรณีเกินกำหนดเวลาหลังได้รับหนังสือแจ้งเตือน
**เบี้ยปรับของค่าภาษีที่ค้างชำระ**

ทั้งนี้ ยังต้องเสีย "เงินเพิ่ม"
อีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีที่ค้างชำระผ่านไปกี่เดือน ก็เพิ่มไปเรื่อยๆๆ 

หากเกินกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งเตือน 
กฎหมายให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งสำนักงานที่ดินเพื่อ [อายัด] กรรมสิทธิ์ที่ดิน

#มาตรา59 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
"การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะกระทำมิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจาก อปท.ว่ามีภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

อีกทั้ง  #มาตรา 62 ได้กำหนดวิธีการไว้เพิ่มเติมอีก คือ
หากพ้น 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ อปท.ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้างชำระ

21 กรกฎาคม 2563

ประกาศขยายเวลาราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ส่วนที่เหลือ) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
15 มิถุนายน 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ครั้งที่ 1 เฉพาะบางส่วน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
15 มิถุนายน 2563

รายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือน มีนาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
27 เมษายน 2563

ประกาศเลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
10 เมษายน 2563

รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
07 เมษายน 2563

ประกาศขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
24 มีนาคม 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
19 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
19 มีนาคม 2563

การขยายเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
01 มีนาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

 

ที่ ชม ๗๘๖๐๑/                                                         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

                                                                           อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐

 

                                                                  มกราคม   2563

เรื่อง     รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง             

 

เรียน    .............................................................................. 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง                            จำนวน  1  ชุด

                    ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

 

                    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้  โดยสามารถสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.baanchang.go.th)  

                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                       สมมิตร หน่อคำ

                                                                  (นายสมมิตร   หน่อคำ)

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัด/งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๔-๗๘๘๙ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐-๕๓๐๔-๗๘๘๙ ต่อ  ๑๕  E- mail : asdp_m@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

24 มกราคม 2563

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
21 มกราคม 2563

รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ประจำปี พ.ศ.2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
03 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (76 รายการ)