ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
913
เดือนที่แล้ว
1,361
ปีนี้
913
ปีที่แล้ว
19,934
ทั้งหมด
52,282
ไอพี ของคุณ
18.215.185.97


ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
22 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์  ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
????ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย????
✔️อัตราภาษีป้ายปี 2564 ปรับเพิ่ม ติดเท่าที่จำเป็นนะคะ !
✔️เจ้าของป้ายรายใหม่ มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย⏰
✔️เจ้าของป้ายรายเก่า มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี
✔️ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขั้นต่ำ 200 บาท
✔️ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งปีแรก เสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี ดังนี้
มกราคม-มีนาคม คิด100%
เมษายน-มิถุนายน คิด75%
กรกฎาคม-กันยายน คิด50%
ตุลาคม-ธันวาคม คิด25%
✔️อัตราภาษีป้าย (บาท/500ตารางเซนติเมตร)
18 ธันวาคม 2563

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
18 ธันวาคม 2563

ขอขยายเวลาประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ร.ด. 3 / 4) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
01 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบทางการเงินอื่นๆ ประจำปรงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
09 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
29 ตุลาคม 2563

ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
29 ตุลาคม 2563

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมการค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
21 ตุลาคม 2563

การชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
01 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*****************************

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอนายอำเภอแม่แตง ซึ่งนายอำเภอแม่แตงได้ลงนามอนุมัติแล้วนั้น

                  

                   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดย เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จึงขอประกาศว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ได้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่         เดือน  กันยายน พ.ศ.2563

 

                                                          (ลงชื่อ)       ยุทธนา  ศรีรัตนภมร

                                                                        (นายยุทธนา ศรีรัตนภมร)

                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง  ปฏิบัติหน้าที่

                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

 

22 กันยายน 2563

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
14 กันยายน 2563

การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
31 สิงหาคม 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่2  ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
31 กรกฎาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) ต้องชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะ ปี 2563)
***ชำระภาษี ภายใน สิงหาคม 2563 เท่านั้น 

หากเกินกำหนด  ต้องเสีย "เบี้ยปรับ"
- ร้อยละ 10 กรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
- ร้อยละ 20 ชำระภายในเวลาที่กำหนดตามหนังสือแจ้งเตือน
- ร้อยละ 40 กรณีเกินกำหนดเวลาหลังได้รับหนังสือแจ้งเตือน
**เบี้ยปรับของค่าภาษีที่ค้างชำระ**

ทั้งนี้ ยังต้องเสีย "เงินเพิ่ม"
อีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีที่ค้างชำระผ่านไปกี่เดือน ก็เพิ่มไปเรื่อยๆๆ 

หากเกินกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งเตือน 
กฎหมายให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งสำนักงานที่ดินเพื่อ [อายัด] กรรมสิทธิ์ที่ดิน

#มาตรา59 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
"การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะกระทำมิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจาก อปท.ว่ามีภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

อีกทั้ง  #มาตรา 62 ได้กำหนดวิธีการไว้เพิ่มเติมอีก คือ
หากพ้น 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ อปท.ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้างชำระ

21 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (104 รายการ)