ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,246
เดือนที่แล้ว
1,927
ปีนี้
8,670
ปีที่แล้ว
21,376
ทั้งหมด
81,415
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255
1
ประกาศรายงานแสดงผลการดำงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศ   รายงานแสดงผลการดำงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

18 เมษายน 2565

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ 053-047889

11 กุมภาพันธ์ 2565

 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
24 มกราคม 2565

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น

12 มกราคม 2565

มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

12 มกราคม 2565

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

12 มกราคม 2565

มาตรการป้องกันการับสินบน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฎิบัติ ดังนี้

1.ทุกหน่วยงานต้องไม่เรียกหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

2.ให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานทุกระดับชั้นเข้มงวด กวดขัน 

3.ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียน

4.ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรณรงค์ด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมค่านิยมไม่เรียกหรือรับสินบน

5.ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

12 มกราคม 2565

มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

12 มกราคม 2565

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 มกราคม 2565

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

12 มกราคม 2565

นโยบายคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและการเสริมสร้างวัฬนธรรมองค์กร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

12 มกราคม 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01 มกราคม 2565

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบทางการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 25654,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบทางการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 25654

27 ธันวาคม 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25654,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25654

27 ธันวาคม 2564

ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (192 รายการ)