ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,815
ปีนี้
16,952
ปีที่แล้ว
15,667
ทั้งหมด
48,387
ไอพี ของคุณ
3.228.8.80


ประชาสัมพันธ์  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
29 ตุลาคม 2563

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมการค้าหรือจำหน่ายดอกไม้เพลิง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
21 ตุลาคม 2563

การชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
01 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*****************************

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอนายอำเภอแม่แตง ซึ่งนายอำเภอแม่แตงได้ลงนามอนุมัติแล้วนั้น

                  

                   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดย เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง จึงขอประกาศว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ได้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่         เดือน  กันยายน พ.ศ.2563

 

                                                          (ลงชื่อ)       ยุทธนา  ศรีรัตนภมร

                                                                        (นายยุทธนา ศรีรัตนภมร)

                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง  ปฏิบัติหน้าที่

                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

 

22 กันยายน 2563

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
14 กันยายน 2563

การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
31 สิงหาคม 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่2  ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
31 กรกฎาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) ต้องชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะ ปี 2563)
***ชำระภาษี ภายใน สิงหาคม 2563 เท่านั้น 

หากเกินกำหนด  ต้องเสีย "เบี้ยปรับ"
- ร้อยละ 10 กรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
- ร้อยละ 20 ชำระภายในเวลาที่กำหนดตามหนังสือแจ้งเตือน
- ร้อยละ 40 กรณีเกินกำหนดเวลาหลังได้รับหนังสือแจ้งเตือน
**เบี้ยปรับของค่าภาษีที่ค้างชำระ**

ทั้งนี้ ยังต้องเสีย "เงินเพิ่ม"
อีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีที่ค้างชำระผ่านไปกี่เดือน ก็เพิ่มไปเรื่อยๆๆ 

หากเกินกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งเตือน 
กฎหมายให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งสำนักงานที่ดินเพื่อ [อายัด] กรรมสิทธิ์ที่ดิน

#มาตรา59 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
"การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะกระทำมิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจาก อปท.ว่ามีภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

อีกทั้ง  #มาตรา 62 ได้กำหนดวิธีการไว้เพิ่มเติมอีก คือ
หากพ้น 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ อปท.ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้างชำระ

21 กรกฎาคม 2563

ประกาศขยายเวลาราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ส่วนที่เหลือ) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
15 มิถุนายน 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ครั้งที่ 1 เฉพาะบางส่วน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
15 มิถุนายน 2563

รายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เดือน มีนาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
27 เมษายน 2563

ประกาศเลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th

 

 

10 เมษายน 2563

รายงานผลด้านงบประมาณ การดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
07 เมษายน 2563

ประกาศขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง,baanchang.go.th
24 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (98 รายการ)