ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2560
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,246
เดือนที่แล้ว
1,927
ปีนี้
8,670
ปีที่แล้ว
21,376
ทั้งหมด
81,415
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255-:- ประกาศรายงานแสดงผลการดำงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 
-:- ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:-  ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2565 
-:- เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
-:- มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก 
-:- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
-:- มาตรการป้องกันการับสินบน 
-:- มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-:- มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการ 
-:- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ 5 บ้านศรีดงเย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา
ตั้งศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมกา
ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านสันป่าสัก ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พ่นยาฆ่าเชื้อร้านขายของชำ ร้านอาหาร และบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 4 บ้านต้นลุง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถมดินลูกรัง พร้อมบดอัด หมู่ที่ 5 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด (หน้าบ้านนางนงลักษณ์ เลาหมี่) หมู่ที่ 5 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565 
-:- สัญญาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านเก๊ามะค่า 
-:- ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านเ 
-:- ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางคสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด (หน้าบ้านนนางนงลักษณ์ เลาหมี่) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านศรีดงเย็น หมู 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบสูบน้ำโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านเก๊า 
-:- ประกาศใช้ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (หน้าบ้านนางนงลักษณ์ เลาหมี่) หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคมถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   ปปช.   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    กรมมการจัดหางาน   สำนักงบประมาณ    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   กรมสรรพากร   สตง   กระทรวงมหาดไทย   ราคากลาง